เมนูหลัก
       หน้าหลัก
       ที่ตั้งโรงเรียน
       ประวัติโรงเรียน
       ทำเนียบบุคลากร
       ประมวลภาพกิจกรรม
       สมุดเยี่ยม
       ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
       ข้อมูลนักเรียน
       เผยแพร่ผลงานวิชาการ
       contact

         กลุ่มสาระการเรียนรู้
       วิทยาศาสตร์
       คณิตศาสตร์
       ศิลปะ
       ภาษาไทย
       ภาษาต่างประเทศ
       สังคมศึกษา ศาสนา
       และวัฒนธรรม
       การงานอาชีพและเทคโนโลยี
       สุขศึกษาและพลศึกษา
          หอสมุดพึ่งบารมี

         เว็บไซต์น่าสนใจ
       กฎหมายไทย
       ราชกิจจานุเบกษา
       กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมาย
       โทรทัศน์ครู
       ครูไทยดอทอินโฟ

         เว็บไซต์น่าสนใจ
       ไทยรัฐ
       เดลินิวส์
       ข่าวสด
       สยามรัฐ
       มติชน
         คมชัด ลึก
       ผู้จัดการ

 

โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ยินดีต้อนรับคณะศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เกษตรเพื่ออาหารกลางวันแบบครบวงจร" ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร


วันที่ 2 สิงหาคม 2559 กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินเพื่อคัดเลือกสำนักงานเกษตรจังหวัดดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2559 ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร ได้คัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกร
โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีเป็นกลุ่มตัวอย่าง
เพื่อรับการประเมินจากคณะกรรมการ ระดับประเทศ

วันที่ 10 สิงหาคม 2559 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมา พึ่งบารมี งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันแ ม่แห่งชาติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี

ประกาศผลการสอบคัดเลือก บุคคลเป็นพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
     
ดาวน์โหลด
ประกาศสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
     
ดาวน์โหลด
ประวัติการต่อสู้อันยาวนานโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ดาวน์โหลด
คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา ดาวน์โหลด

               ประมวลภาพกิจกรรม
   
วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยโรงเรียนราชประชาน ุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ครู 3 คน นักเรียน 6 คน และโรงเรียนบ้านศรีวิชา คุรุราษฎร์อุทิศ โดย ผอ.กุศล ชุมปัญญา พร้อมด้วยครู 3 คน นักเรียน 30 คน ศึกษาดูงานการดำเนินงานเกษต รเพื่ออาหารกลางวันแบบครบวง จร ของกลุ่มยุวเกษตรกร โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมา พึ่งบารมี
   
 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีรับพระราชทานโล่รางวัล
กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2558 ในงานพระราชพิธี
พืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
   
 
โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีร่วมถวายผ้ากฐิน
พระราชทาน ณ วัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ เมื่อวันที่
5 พฤศจิกายน 2558โดยโรงเรียนได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนำนักเรียนเข้าร่วมขับร้องเพลง
ประสานเสียง อ่านต่อ....>>
   
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เพื่อติดตามและทรงเปิดโครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือ
โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559
   
   
  โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีรับการประกวดกลุ่มยุวเกษตรกร
สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร และที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559
   
     โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีรับการประเมิน
เพื่อขอรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดเล็ก
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559
   
โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี จัดโครงการสวดสรภัญญะยาตรา สืบสานพระราชศรัทธา บทมนตรเพื่อแผ่นดิน เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 โดย พระเทพญาณวิศิษฏ์ (ชัยทวี คุตฺตจิตฺโต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสืบสานพระราชปณิธานทุกพระองค์ ผู้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา อ่านต่อ....>>
 
 
 
         ทำเนียบบุคลากร

ว่าที่ พ.ต.เทพรังสรรค์ ศรีนัครินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน


         แผนที่     
 
   

โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
อักษรย่อ ท.จ.พ. 
คติธรรม  โยคาเว ชายเต ภูริ : ความรู้เกิดจากการปฏิบัติ
คำขวัญ : เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม
สีประจำโรงเรียน : ม่วง – เหลือง
อัตลักษณ์ : วินัยดี  บนวิถีความพอเพียง
เอกลักษณ์ : คุณธรรมนำความรู้พัฒนาควบคู่สืบสานงานพระราชดำริ