เมนูหลัก
       หน้าหลัก
       ที่ตั้งโรงเรียน
       ประวัติโรงเรียน
       ทำเนียบบุคลากร
       ประมวลภาพกิจกรรม
       สมุดเยี่ยม
       ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
       ข้อมูลนักเรียน
       เผยแพร่ผลงานวิชาการ
       contact

         กลุ่มสาระการเรียนรู้
       วิทยาศาสตร์
       คณิตศาสตร์
       ศิลปะ
       ภาษาไทย
       ภาษาต่างประเทศ
       สังคมศึกษา ศาสนา
       และวัฒนธรรม
       การงานอาชีพและเทคโนโลยี
       สุขศึกษาและพลศึกษา
          หอสมุดพึ่งบารมี

         เว็บไซต์น่าสนใจ
       กฎหมายไทย
       ราชกิจจานุเบกษา
       กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมาย
       โทรทัศน์ครู
       ครูไทยดอทอินโฟ

         เว็บไซต์น่าสนใจ
       ไทยรัฐ
       เดลินิวส์
       ข่าวสด
       สยามรัฐ
       มติชน
         คมชัด ลึก
       ผู้จัดการ

ประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่

 

 

ประกวดราคา

>> ประกาศโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว (แบบแฟลต 8 หน่วย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร

    >> เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

เผยแพร่ผลงาน

ชื่อเรื่อง รายงานการสร้างและพัฒนาชุดการสอนหลักภาษาและการใช้ภาษา เรื่อง 
คำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ผู้รายงาน  วราภรณ์   ศรีกะรัตน์     ปีการศึกษา  2560
ดาวน์โหลดเอกสาร


แจ้งการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ของโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี

มอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 2 เมษายน 2560 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
สอบวัดความรู้ ม.1 ,ม.4 ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 14 มีนาคม 2560 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

การสืบเสาะเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์เพิ่มเติม การคัดเลือกครู
ผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2560
ระดับจังหวัดสกลนคร ของ นายโมคะรา จิตรปรีดา ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559

การแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน ศูนย์อำนวยการเครือข่ายภูพานทอง ศูนย์อำนวยการเครือข่ายภูผายลและโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ประจำปี 2559

   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ดำเนินงานแข่งขันกีฬาศูนย์อำนวยการเครือข่ายภูพานทอง
ศูนย์อำนวยการภูผายล และ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ประจำปีการศึกษา  2559

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาศูนย์อำนวยการเครือข่ายภูพานทอง
ศูนย์อำนวยการภูผายล และ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ประจำปีการศึกษา  2559

 

โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ยินดีต้อนรับคณะศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เกษตรเพื่ออาหารกลางวันแบบครบวงจร" ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร


วันที่ 2 สิงหาคม 2559 กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินเพื่อคัดเลือกสำนักงานเกษตรจังหวัดดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2559 ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร ได้คัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกร
โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีเป็นกลุ่มตัวอย่าง
เพื่อรับการประเมินจากคณะกรรมการ ระดับประเทศ

วันที่ 10 สิงหาคม 2559 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมา พึ่งบารมี งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันแ ม่แห่งชาติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี

ประกาศผลการสอบคัดเลือก บุคคลเป็นพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
     
ดาวน์โหลด
ประกาศสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
     
ดาวน์โหลด
ประวัติการต่อสู้อันยาวนานโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ดาวน์โหลด
คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา ดาวน์โหลด

               ประมวลภาพกิจกรรม
   
22 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนลำดวนพิทยาคม อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โดยนายมานพ สัมมาวรกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนนำคณะครูในโรงเรียนจำนวน 33 คน เข้าศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการสู่การเรียนการสอน กิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแบบครบวงจร ณ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
   
วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยโรงเรียนราชประชาน ุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ครู 3 คน นักเรียน 6 คน และโรงเรียนบ้านศรีวิชา คุรุราษฎร์อุทิศ โดย ผอ.กุศล ชุมปัญญา พร้อมด้วยครู 3 คน นักเรียน 30 คน ศึกษาดูงานการดำเนินงานเกษต รเพื่ออาหารกลางวันแบบครบวง จร ของกลุ่มยุวเกษตรกร โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมา พึ่งบารมี
   
 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีรับพระราชทานโล่รางวัล
กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2558 ในงานพระราชพิธี
พืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
   
 วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมา พึ่งบารมี ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดศูน ย์เครือข่ายภูพานทอง และศูนย์เครือข่ายภูผายล จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมา พึ่งบารมี โดย พระเทพญาณวิศิษฏ์ (ชัยทวี คุตฺตจิตฺโต) ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธี และมอบทุนการศึกษาให้กับนัก เรียนจำนวน 170 ทุน ทุนละ 1,000 บาท เป็นเงินจำนวน 170,000 บาท
   
 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ศูนย์เครือข่ายภูพานทองนำลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนในสังกัด และลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ทำพิธีสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
   
 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเก ษตรกร เขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น และเกษตรอำเภอภูพาน เกษตรจังหวัดสกลนคร เยี่ยมเยือนกลุ่มยุวเกษตรกร  ของโรงเรียนท่านผู้หญิงจันท ิมาพึ่งบารมี พร้อมทั้งถอดบทเรียนเพื่อพั ฒนาสื่อในการเผยแพร่และประช าสัมพันธ์ในการเป็นกลุ่มยุว เกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2558
   
 การจัดทำแผนการเรียนรู้ที่บูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสาระการเรียนรู้
   
 
โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีร่วมถวายผ้ากฐิน
พระราชทาน ณ วัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ เมื่อวันที่
5 พฤศจิกายน 2558โดยโรงเรียนได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนำนักเรียนเข้าร่วมขับร้องเพลง
ประสานเสียง อ่านต่อ....>>
   
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เพื่อติดตามและทรงเปิดโครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือ
โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559
   
 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ เพื่อติดตามและทรงเปิดโครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือ
โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น
.
   
  รงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร
เนื่องในวันคล้าย"วันสถาปนาก่อตั้งโรงเรียน" 23 กุมภาพันธ์ ของทุกปี
   
  โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีรับการประกวดกลุ่มยุวเกษตรกร
สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร และที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559
   
     โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีรับการประเมิน
เพื่อขอรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดเล็ก
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559
   
โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี จัดโครงการสวดสรภัญญะยาตรา สืบสานพระราชศรัทธา บทมนตรเพื่อแผ่นดิน เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 โดย พระเทพญาณวิศิษฏ์ (ชัยทวี คุตฺตจิตฺโต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสืบสานพระราชปณิธานทุกพระองค์ ผู้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา อ่านต่อ....>>
   
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น. ได้นำกำลังนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี จำนวน 40 นาย บำเพ็ญประโยชน์ (รด.จิตอาสา) ณ วัดภูน้อยเทพมงคล ต,สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
   
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 เวลา 08.00 - 12.00 น. รด.จิตอาสาได้ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกงานจราจร เนื่องในการประกวดผลงานกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
   
โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ
วันที่ 11 ธันวาคม 2558 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างค้อ
อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร อ่านต่อ....>>
 
โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีร่วมถวายผ้ากฐิน
ร่วมกับชุมชน ณ วัดป่าภูน้อย บ้านสร้างค้อ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 โดยโรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและ
ร่วมแสดงดนตรพื้นบ้าน อ่านต่อ....>>
 
โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 23 อ่านต่อ....>>
 
โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีร่วมกับศูนย์เครือข่าย
ภูพานทอง จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่ายภูพานทอง เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 โดยโรงเรียนได้นำนักเรียน
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา และอนุเคราะห์สถานที่ ในการจัดการแข่งขันกีฬา อ่านต่อ....>>
 
         ทำเนียบบุคลากร

ว่าที่ พ.ต.เทพรังสรรค์ ศรีนัครินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน


         แผนที่     
 
   

โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
อักษรย่อ ท.จ.พ. 
คติธรรม  โยคาเว ชายเต ภูริ : ความรู้เกิดจากการปฏิบัติ
คำขวัญ : เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม
สีประจำโรงเรียน : ม่วง – เหลือง
อัตลักษณ์ : วินัยดี  บนวิถีความพอเพียง
เอกลักษณ์ : คุณธรรมนำความรู้พัฒนาควบคู่สืบสานงานพระราชดำริ