การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อย 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

       O1 โครงสร้างการบริหาร
       O2 ข้อมูลผู้บริหาร
       O3 อำนาจหน้าที่
       O4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
       O5 ข้อมูลการติดต่อ
       O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
       O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
       O8 Q&A
       O9 Social Network

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

       O10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี
       O11 รายงานการกำกับการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
       O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
       O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
       O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
       O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
       O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ 2562
       O17 E-Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

       O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
       O19 รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
       O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
       O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
       O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
       O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
       O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

       O25 นโยบายการบริหารทรัพยากร บุคคล

       O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
       O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       O28 รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

       O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

       O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบประจำปี
       O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
       O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
       O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

       O34 ประกาศเจตจำนงเขตสุจริต
       O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
       O36 การประเมินความเสี่ยงการ ทุจริตประจำปี
       O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
       O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กร

       O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริตประจำปี

       O40 รายงานกำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
       O41 รายงานการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในสถานศึกษา

       O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ สาธารณะ

       O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
   

โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
อักษรย่อ ท.จ.พ. 
คติธรรม  โยคาเว ชายเต ภูริ : ความรู้เกิดจากการปฏิบัติ
คำขวัญ : เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม
สีประจำโรงเรียน : ม่วง – เหลือง
อัตลักษณ์ : วินัยดี  บนวิถีความพอเพียง
เอกลักษณ์ : คุณธรรมนำความรู้พัฒนาควบคู่สืบสานงานพระราชดำริ