เมนูหลัก

    

ข้อมูลการติดต่อ


ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  thanphuyingchanthimaphuengbarami
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านสร้างค้อ
ตำบล :
  สร้างค้อ
อำเภอ :
  ภูพาน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47310
โทรศัพท์ :
  042-704700
โทรสาร :
  042-704700
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย

  
   

โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
อักษรย่อ ท.จ.พ. 
คติธรรม  โยคาเว ชายเต ภูริ : ความรู้เกิดจากการปฏิบัติ
คำขวัญ : เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม
สีประจำโรงเรียน : ม่วง – เหลือง
อัตลักษณ์ : วินัยดี  บนวิถีความพอเพียง
เอกลักษณ์ : คุณธรรมนำความรู้พัฒนาควบคู่สืบสานงานพระราชดำริ