เมนูหลัก
        หน้าหลัก
       ที่ตั้งหอสมุด
       ประวัติความเป็นมา
       ทำเนียบบุคลากร
       ยุวบรรณารักษ์
       การบริหารจัดการห้องสมุด
       ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
       ระบบยืม คืนหนังสือ
         กลุ่มสาระการเรียนรู้
       วิทยาศาสตร์
       คณิตศาสตร์
       ศิลปะ
       ภาษาไทย
       ภาษาต่างประเทศ
       สังคมศึกษา ศาสนา
       และวัฒนธรรม
       การงานอาชีพและเทคโนโลยี
       สุขศึกษาและพลศึกษา
         เว็บไซต์น่าสนใจ
       กฎหมายไทย
       ราชกิจจานุเบกษา
       กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมาย
       โทรทัศน์ครู
       ครูไทยดอทอินโฟ
         เว็บไซต์น่าสนใจ
       ไทยรัฐ
       เดลินิวส์
       ข่าวสด
       สยามรัฐ
       มติชน
         คมชัด ลึก
       ผู้จัดการ
  ข่าวประชาสัมพันธิ์


มุมหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เป็นมุมที่จัด แสดงหนังสือเกี่ยวกับหนังสือพระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หอสมุดพึ่งพระบารมี มีโครงสร้างการบริหาร ดังนี้
1.  สถานภาพของห้องสมุด มีฐานะเป็นงานหอสมุดในสายงานของฝ่ายวิชาการ โดยมีหัวหน้างานหอสมุดเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน
2.  การบริหารงานห้องสมุด
การบริหารงานห้องสมุดทำหน้าที่กำหนดนโยบายและวางแผนการดำเนินงานห้องสมุด ห้องสมุดมีคณะกรรมการห้องสมุด ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและวางแผนการดำเนินงานห้องสมุด บรรณารักษ์ มีหน้าที่ในการลงทะเบียนหนังสือให้เลขหมู่หนังสือให้บริการทางด้านต่างๆ ของงานห้องสมุดและแนะนำการใช้ห้องสมุด
สถานะของห้องสมุดโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ไม่อยู่ในฐานะเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้  แต่เป็นงานหนึ่งตามโครงสร้างสายงานของฝ่ายวิชาการ  ดังนั้นการดำเนินงานจึงขึ้นตรงต่อฝ่ายวิชาการ โดยมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการประกอบด้วย

  1. ครูบรรณารักษ์ ได้แก่  นางสาวจุรารัตน์ อัครพิน
  2. เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ได้แก่ นางสาวทรรศนันทน์ พรมประศรี
  3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค ได้แก่ นายนราชัย  อสุรินทร์ 
  4. นักเรียนยุวบรรณารักษ์จำนวน  17 คน

                ซึ่งเจ้าหน้าที่ทั้งหมดได้ดำเนินงานห้องสมุด ตามบทบาทหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดีโดยบุคลากรห้องสมุดได้รับการสนับสนุนให้ศึกษาและดูงานห้องสมุด โรงเรียนต่างๆ และได้รับการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้กับบุคลากรห้องสมุดอื่นๆ

วิสัยทัศน์(Visson)
หอสมุดโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี  เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มุ่งเน้นบริการบุคลากรภายในโรงเรียนและชุมชนพัฒนาผู้เรียน  ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  ก้าวทันวิทยาการสมัยใหม่  ใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้าข้อมูลเตรียมพร้อมสู่อาเซียน  โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


ภารกิจ (Misson)
1.  จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  เพื่อบริหารแก่ผู้เรียนอย่างเพียงพอและเหมาะสม
2.  จัดหาทรัพยากรสารนิเทศ  สื่อเทคโนโลยีบริการแก่ผู้เรียนในการศึกษาค้นคว้าอย่างเหมาะสม
3.  จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสม
4.  จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมภายในห้องสมุดและบริเวณทั่วไปของห้องสมุด  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  ครูผู้สอน
5.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  เพื่อพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ด้วยตนเอง
6.  จัดคอมพิวเตอร์ไว้เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการสืบค้น
7.  จัดให้ครูผู้สอน – นักเรียน  มีส่วนร่วมในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
8.  จัดทำรายงานประจำเดือน  ประจำปี  และประเมินผลการใช้ห้องสมุดเพื่อปรับปรุงพัฒนา

นโยบาย
1.  ส่งเสริมให้ผู้เรียน  ครูผู้สอน  เห็นความสำคัญของห้องสมุด
2.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  การศึกษาค้นคว้าอย่างสร้างสรรค์  ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์
3.  ส่งเสริมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
4.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกที่ดีไม่ทำลายสิ่งของ ของห้องสมุดและรักษาสมบัติของสาธารณะ
5.  ส่งเสริมอำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียน  ครูผู้สอนในการจัดกระบวนการเรียนรู้  โดยจัดหาวัสดุ  ทรัพยากรสารนิเทศ  และสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม
6.  ส่งเสริมและจัดสภาพแวดล้อม  ให้มีบรรยากาศในการเรียนรู้
7.  ปรับปรุงพัฒนาข้อมูล  ข่าวสาร  สื่อสารสนเทศเทคโนโลยีเพื่อการบริการแก่ผู้เรียนและครูผู้สอน

วัตถุประสงค์ของห้องสมุดโรงเรียน
ห้องสมุดโรงเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน จึงมีหน้าที่สนองระบบการศึกษา วัตถุประสงค์และหน้าที่ของห้องสมุดโรงเรียน มีดังนี้
1.  เตรียมหนังสือ และโสตทัศนวัสดุเพื่อส่งเสริมหลักสูตร นโยบายและโครงการของโรงเรียนให้บรรลุหลักการและจุดมุ่งหมายที่วางไว้
2. เปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกศึกษาค้นคว้าตามความสนใจ ความต้องการและความสามารถของแต่ละบุคคลเพื่อความเจริญงอกงามของสติปัญญาและจิตใจ
3. ส่งเสริมและแนะแนวการอ่านแก่นักเรียนให้นักเรียนสามารถหาความสุขความเพลิดเพลินจากการอ่าน รวมทั้งวิจารณญาณในการอ่าน
4. เตรียมนักเรียนให้มีประสบการณ์ในการใช้ห้องสมุดเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านและการค้นคว้าและศึกษาตลอดชีวิต
5. ให้นักเรียนเกิดทักษะในการใช้หนังสือและโสตทัศนวัสดุเพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า
6. ให้บริการและให้ความสะดวกแก่ครูในการเลือกใช้หนังสือและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องสมุดเพื่อประโยชน์ในการสอน
7. ให้ความร่วมมือกับครู และผู้บริหารทุกวิถีทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของห้องสมุด
8. ให้ความร่วมมือกับบรรณารักษ์ห้องสมุดอื่นๆ ในชุมชนเดียวกันเพื่อสร้างสรรค์งานห้องสมุดของชุมชนให้เจริญก้าวหน้า


    เป้าหมาย
1. นักเรียนและครูโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี มีแหล่งศึกษาค้นคว้า  เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
2. นักเรียนได้รับความรู้ความจรรโลงใจจากการใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศที่เพียงพอและตรงกับความต้องการจองผู้ใช้บริการ

ขอบข่ายการดำเนินงาน
ห้องสมุดโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี มีแนวทางการดำเนินงานมุ่งเน้นประโยชน์ที่จะบังเกิดแก่นักเรียน  โดยการดำเนินงานได้คำนึงถึงความสอดคล้องกับพันธกิจที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ได้แบ่งลักษณะการดำเนินงานบริการทางวิชาการแบ่งเป็น 4 งาน และมีขอบข่ายการดำเนินงานดังนี้
1. งานบริหาร  เป็นการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป  วางแผนงานและโครงการ  งานธุรการและสารบรรณ  งานพัสดุ  งานบุคลากร และการติดตามและประเมินผล
2. งานเทคนิค  เป็นการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เช่น คัดเลือกและจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  ประทับตรา/ลงทะเบียน  วิเคราะห์หมวดหมู่  ซ่อมแซมและบำรุงรักษาหนังสือ
3. งานบริการ  เป็นการดำเนินงานเกี่ยวกับการใช้บริการภายในห้องสมุดเป็นหลักเช่น
3.1 บริการการอ่าน                                                                        
3.2 บริการยืม – คืน
3.3 บริการแนะนำการใช้บริการห้องสมุด
3.4 บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
3.5 บริการห้องเรียนรู้ด้วยสื่อมัลติมีเดีย
3.6 บริการห้องสืบค้นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
4.  งานสนับสนุนการเรียนการสอน เป็นงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการในวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรและส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

 

 

 

 

 
 
 
   

โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี

อักษรย่อ ท.จ.พ. 
คติธรรม  โยคาเว ชายเต ภูริ : ความรู้เกิดจากการปฏิบัติ
คำขวัญ : เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม
สีประจำโรงเรียน : ม่วง – เหลือง
อัตลักษณ์ : วินัยดี  บนวิถีความพอเพียง
เอกลักษณ์ : คุณธรรมนำความรู้พัฒนาควบคู่สืบสานงานพระราชดำริ