เมนูหลัก
       หน้าหลัก
       ที่ตั้งโรงเรียน
       ประวัติโรงเรียน
       ทำเนียบบุคลากร
       ประมวลภาพกิจกรรม
       สมุดเยี่ยม
       ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
       ข้อมูลนักเรียน
       เผยแพร่ผลงานวิชาการ
       contact

         เว็บไซต์น่าสนใจ
       กฎหมายไทย
       ราชกิจจานุเบกษา
       กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมาย
       โทรทัศน์ครู
       ครูไทยดอทอินโฟ

         เว็บไซต์น่าสนใจ
       ไทยรัฐ
       เดลินิวส์
       ข่าวสด
       สยามรัฐ
       มติชน
         คมชัด ลึก
       ผู้จัดการ

 

ประวัติโรงเรียน

      โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี (เดิม โรงเรียนสาขา คำเพิ่มพิทยา)  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสาขาขึ้นตามหนังสือที่ ศธ 0879/4865 ลงวันที่  16 ธันวาคม  2536 และเริ่มเปิดทำการสอนในวันที่ 16 พฤษภาคม 2537 เป็นต้นมา ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงชมภูพาน-ดงกะเฌอ  ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร เนื้อที่ 44 ไร่ 50 ตารางวา  ปัจจุบันสำนักพระราชวังได้ขอใช้พื้นที่เพื่อจัดทำ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในถิ่นทุรกันดาร และตั้งโรงเรียนควบคู่ไปด้วย ประกาศเป็นโรงเรียนเอกเทศเมื่อวันที่  29  ม.ค. 2551  และได้รับพระราชทานชื่อโรงเรียนจาก
สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์  2550 ว่า “โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี”

ตราประจำโรงเรียนอักษรย่อ
ท.จ.พ.


คติธรรม
โยคา  เว  ชายเต  ภูริ  (ความรู้เกิดจากการปฏิบัติ)


อัตลักษณ์
วินัยดี  บนวิถีความพอเพียง


เอกลักษณ์
คุณธรรมนำความรู้  พัฒนาควบคู่สืบสานงานพระราชดำริ


คำขวัญ
เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม


สีประจำโรงเรียน
ม่วง   เหลือง

 

 

 

 


ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นราชพฤกษ์

 

 

         ทำเนียบบุคลากร

ว่าที่ พ.ต.เทพรังสรรค์ ศรีนัครินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บริหารสถานศึกษา


         กลุ่มสาระการเรียนรู้
       วิทยาศาสตร์
       คณิตศาสตร์
       ศิลปะ
       ภาษาไทย
       ภาษาต่างประเทศ
       สังคมศึกษา ศาสนา
       และวัฒนธรรม
       การงานอาชีพและเทคโนโลยี
       สุขศึกษาและพลศึกษา
     
 
   

โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี

อักษรย่อ ท.จ.พ. 
คติธรรม  โยคาเว ชายเต ภูริ : ความรู้เกิดจากการปฏิบัติ
คำขวัญ : เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม
สีประจำโรงเรียน : ม่วง – เหลือง
อัตลักษณ์ : วินัยดี  บนวิถีความพอเพียง
เอกลักษณ์ : คุณธรรมนำความรู้พัฒนาควบคู่สืบสานงานพระราชดำริ