เมนูหลัก
       หน้าหลัก
       ที่ตั้งโรงเรียน
       ประวัติโรงเรียน
       ทำเนียบบุคลากร
       ประมวลภาพกิจกรรม
       สมุดเยี่ยม
       ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
       ข้อมูลนักเรียน
       เผยแพร่ผลงานวิชาการ
       contact

         กลุ่มสาระการเรียนรู้
       วิทยาศาสตร์
       คณิตศาสตร์
       ศิลปะ
       ภาษาไทย
       ภาษาต่างประเทศ
       สังคมศึกษา ศาสนา
       และวัฒนธรรม
       การงานอาชีพและเทคโนโลยี
       สุขศึกษาและพลศึกษา

         เว็บไซต์น่าสนใจ
       กฎหมายไทย
       ราชกิจจานุเบกษา
       กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมาย
       โทรทัศน์ครู
       ครูไทยดอทอินโฟ


 

       สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียน
               ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี วันที่ 1 มีนาคม 2559 เอกสารกำหนดการ ดาวน์โหลด.. >>

       ผังเส้นทาง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี วันที่ 1 มีนาคม 2559               เอกสารกำหนดการ ดาวน์โหลด.. >>

       คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ที่ 74/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จพระราชดำเนิน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงติดตามและทรงเปิดโครงการจัดหาน้ำ
ช่วยเหลือโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ดาวน์โหลด
.. >>

การประชุมเตรียมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จเพื่อทรงติดตามและทรงเปิดโครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
 
การเตรียมสถานที่บริเวณโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จเพื่อทรงติดตาม
และทรงเปิดโครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
 
การประชุมเตรียมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จเพื่อทรงติดตามและทรงเปิดโครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี โดยส่วนราชการจังหวัดสกลนครร่วมกับอำเภอภูพาน เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559
   
การประชุมเตรียมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จเพื่อทรงติดตามและทรงเปิดโครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ตามคำสั่งที่ 74 /2559 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จพระราชดำเนิน ฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
   
การเตรียมสถานที่รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จเพื่อทรงติดตามและทรงเปิดโครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ได้รับความอนุเคราะห์จาก ส่วนราชการจังหวัดสกลนครและส่วนราชการอำเภอภูพาน เตรียมพื้นที่รับเสด็จฯ
   
พระเทพญาณวิศิษฏ์ (ชัยทวี คุตฺตจิตฺโต) ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเยี่ยมชมการจัดสถานที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จเพื่อทรงติดตามและทรงเปิดโครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
   
ส่วนล่วงหน้าเข้าติดตามการเตรียมพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จเพื่อทรงติดตามและทรงเปิดโครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559
   

 
 
   

โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี

อักษรย่อ ท.จ.พ. 
คติธรรม  โยคาเว ชายเต ภูริ : ความรู้เกิดจากการปฏิบัติ
คำขวัญ : เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม
สีประจำโรงเรียน : ม่วง – เหลือง
อัตลักษณ์ : วินัยดี  บนวิถีความพอเพียง
เอกลักษณ์ : คุณธรรมนำความรู้พัฒนาควบคู่สืบสานงานพระราชดำริ