เมนูหลัก
       หน้าหลัก
       ที่ตั้งโรงเรียน
       ประวัติโรงเรียน
       ทำเนียบบุคลากร
       ประมวลภาพกิจกรรม
       สมุดเยี่ยม
       ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
       ข้อมูลนักเรียน
       เผยแพร่ผลงานวิชาการ
       contact

         เว็บไซต์น่าสนใจ
       กฎหมายไทย
       ราชกิจจานุเบกษา
       กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมาย
       โทรทัศน์ครู
       ครูไทยดอทอินโฟ

         เว็บไซต์น่าสนใจ
       ไทยรัฐ
       เดลินิวส์
       ข่าวสด
       สยามรัฐ
       มติชน
         คมชัด ลึก
       ผู้จัดการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ว่าที่ พ.ต.เทพรังสรรค์ ศรีนัครินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บริหารสถานศึกษา

นายปราโมท พระหันธงไชย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บริหารสถานศึกษา

นางปิยวดี สิงห์ทองไชย
หัวหน้ากลุ่มแผนงานงบประมาณ


นางปิยวดี สิงห์ทองไชย

 

งานจัดทำแผนงบประมาณ
งานจัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน
งานพัสดุ
งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
งานประกันอุบัติเหตุ
งานยานพาหนะรถราชการ


นางกนิษฐา จิตรปรีดา
  งานการเงินและบัญชี
งานกองทุนมูลนิธิสวัสดิการครู
งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
งานนิเทศการศึกษา

งานรถรับส่งนักเรียน


นายณัฐพล ศรีไตรเรือง

  งานประเมินผลและผลการดำเนินงานตามนโยบาย
และแผน         ทำเนียบบุคลากร

ว่าที่ พ.ต.เทพรังสรรค์ ศรีนัครินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บริหารสถานศึกษา


         กลุ่มสาระการเรียนรู้
       วิทยาศาสตร์
       คณิตศาสตร์
       ศิลปะ
       ภาษาไทย
       ภาษาต่างประเทศ
       สังคมศึกษา ศาสนา
       และวัฒนธรรม
       การงานอาชีพและเทคโนโลยี
       สุขศึกษาและพลศึกษา
     
 
 
   

โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี

อักษรย่อ ท.จ.พ. 
คติธรรม  โยคาเว ชายเต ภูริ : ความรู้เกิดจากการปฏิบัติ
คำขวัญ : เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม
สีประจำโรงเรียน : ม่วง – เหลือง
อัตลักษณ์ : วินัยดี  บนวิถีความพอเพียง
เอกลักษณ์ : คุณธรรมนำความรู้พัฒนาควบคู่สืบสานงานพระราชดำริ