ประมวลภาพกิจกรรม
   
โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีรับพระราชทานโล่รางวัล
กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2558 ในงานพระราชพิธี
พืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
   
 การจัดทำแผนการเรียนรู้ที่บูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสาระการเรียนรู้
   
 วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยโรงเรียนราชประชาน ุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ครู 3 คน นักเรียน 6 คน และโรงเรียนบ้านศรีวิชา คุรุราษฎร์อุทิศ โดย ผอ.กุศล ชุมปัญญา พร้อมด้วยครู 3 คน นักเรียน 30 คน ศึกษาดูงานการดำเนินงานเกษต รเพื่ออาหารกลางวันแบบครบวง จร ของกลุ่มยุวเกษตรกร โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมา พึ่งบารมี
   
 วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมา พึ่งบารมี ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดศูน ย์เครือข่ายภูพานทอง และศูนย์เครือข่ายภูผายล จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมา พึ่งบารมี โดย พระเทพญาณวิศิษฏ์ (ชัยทวี คุตฺตจิตฺโต) ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธี และมอบทุนการศึกษาให้กับนัก เรียนจำนวน 170 ทุน ทุนละ 1,000 บาท เป็นเงินจำนวน 170,000 บาท
   
 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ศูนย์เครือข่ายภูพานทองนำลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนในสังกัด และลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ทำพิธีสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
   
 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเก ษตรกร เขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น และเกษตรอำเภอภูพาน เกษตรจังหวัดสกลนคร เยี่ยมเยือนกลุ่มยุวเกษตรกร  ของโรงเรียนท่านผู้หญิงจันท ิมาพึ่งบารมี พร้อมทั้งถอดบทเรียนเพื่อพั ฒนาสื่อในการเผยแพร่และประช าสัมพันธ์ในการเป็นกลุ่มยุว เกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2558
   
โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี จัดโครงการสวดสรภัญญะยาตรา สืบสานพระราชศรัทธา บทมนตรเพื่อแผ่นดิน เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 โดย พระเทพญาณวิศิษฏ์ (ชัยทวี คุตฺตจิตฺโต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสืบสานพระราชปณิธานทุกพระองค์ ผู้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา อ่านต่อ....>>
   
โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีร่วมถวายผ้ากฐิน
ร่วมกับชุมชน ณ วัดป่าภูน้อย บ้านสร้างค้อ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 โดยโรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและ
ร่วมแสดงดนตรพื้นบ้าน อ่านต่อ....>>
   
โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 23
   
โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีร่วมกับศูนย์เครือข่าย
ภูพานทอง จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่ายภูพานทอง เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 โดยโรงเรียนได้นำนักเรียน
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา และอนุเคราะห์สถานที่ ในการจัดการแข่งขันกีฬา อ่านต่อ....>>
   
   
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เพื่อติดตามและทรงเปิดโครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือ
โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559
   
 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ เพื่อติดตามและทรงเปิดโครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือ
โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น
.
   
 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีร่วมถวายผ้ากฐิน
พระราชทาน ณ วัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ เมื่อวันที่
5 พฤศจิกายน 2558โดยโรงเรียนได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนำนักเรียนเข้าร่วมขับร้องเพลง
ประสานเสียง อ่านต่อ....>>
   
  โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีรับการประกวด
กลุ่มยุวเกษตรกร สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร และที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559
   
     โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีรับการประเมิน
เพื่อขอรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดเล็ก
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559
   
  รงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร
เนื่องในวันคล้าย"วันสถาปนาก่อตั้งโรงเรียน" 23 กุมภาพันธ์ ของทุกปี
   
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น. ได้นำกำลังนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี จำนวน 40 นาย บำเพ็ญประโยชน์ (รด.จิตอาสา) ณ วัดภูน้อยเทพมงคล ต,สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
   
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 เวลา 08.00 - 12.00 น. รด.จิตอาสาได้ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกงานจราจร เนื่องในการประกวดผลงานกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
   
โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ
วันที่ 11 ธันวาคม 2558 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างค้อ
อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร อ่านต่อ....>>
   
   
   

 
   

โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี

อักษรย่อ ท.จ.พ. 
คติธรรม  โยคาเว ชายเต ภูริ : ความรู้เกิดจากการปฏิบัติ
คำขวัญ : เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม
สีประจำโรงเรียน : ม่วง – เหลือง
อัตลักษณ์ : วินัยดี  บนวิถีความพอเพียง
เอกลักษณ์ : คุณธรรมนำความรู้พัฒนาควบคู่สืบสานงานพระราชดำริ