เมนูหลัก
       หน้าหลัก
       ที่ตั้งโรงเรียน
       ประวัติโรงเรียน
       ทำเนียบบุคลากร
       ประมวลภาพกิจกรรม
       สมุดเยี่ยม
       ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
       ข้อมูลนักเรียน
       เผยแพร่ผลงานวิชาการ
       contact

         เว็บไซต์น่าสนใจ
       กฎหมายไทย
       ราชกิจจานุเบกษา
       กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมาย
       โทรทัศน์ครู
       ครูไทยดอทอินโฟ

         เว็บไซต์น่าสนใจ
       ไทยรัฐ
       เดลินิวส์
       ข่าวสด
       สยามรัฐ
       มติชน
         คมชัด ลึก
       ผู้จัดการ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ว่าที่ พ.ต.เทพรังสรรค์ ศรีนัครินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บริหารสถานศึกษา

นายปราโมท พระหันธงไชย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บริหารสถานศึกษา

นางวิมลรัตน์ พระหันธงไชย
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ


นายปราโมท พระหันธงไชย

 

งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน-ภายนอกสถานศึกษา


นางวิมลรัตน์ พระหันธงไชย
  งานทะเบียน
งานหลักสูตรและการสอน
งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
งานนิเทศการศึกษา


นางสาวนิตยา สีแสง

  งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้
งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

นางสาววราภรณ์ ตราทิพย์
  งานวัดผลและเทียบโอนผลการเรีย


นายโมคะรา จิตรปรีดา

  งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

นางสาวจุรารัตน์ อัครพิน
  งานห้องสมุด

นางปิยวดี สิงห์ทองไชย
  งานแนะแนว
งานส่งเสริมการศึกษาเด็กด้อยโอกาส
และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ

นายนพนารถ โททุมพล
  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน         ทำเนียบบุคลากร

ว่าที่ พ.ต.เทพรังสรรค์ ศรีนัครินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บริหารสถานศึกษา


         กลุ่มสาระการเรียนรู้
       วิทยาศาสตร์
       คณิตศาสตร์
       ศิลปะ
       ภาษาไทย
       ภาษาต่างประเทศ
       สังคมศึกษา ศาสนา
       และวัฒนธรรม
       การงานอาชีพและเทคโนโลยี
       สุขศึกษาและพลศึกษา
     
 
 
   

โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี

อักษรย่อ ท.จ.พ. 
คติธรรม  โยคาเว ชายเต ภูริ : ความรู้เกิดจากการปฏิบัติ
คำขวัญ : เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม
สีประจำโรงเรียน : ม่วง – เหลือง
อัตลักษณ์ : วินัยดี  บนวิถีความพอเพียง
เอกลักษณ์ : คุณธรรมนำความรู้พัฒนาควบคู่สืบสานงานพระราชดำริ